شرکت فنی و مهندسی معماپی

نمایندگی انحصاری میلگرد بستر در استان قم

ایمن بسازیم سالم بمانیم

میلگرد بستر جایگزینی برای نبشی کشی در دیوار های پیرامونی